POLÍTICA DE PRIVADESA

INFORMACIÓ A L’USUARI

Automotrac 3000, S.L. , d’ara endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i li informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica (ÉS) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

QUINA INFORMACIÓ PERSONAL TRACTEM?

Recollim informació personal quan:

 • Empleni un formulari o realitzi reserves (per exemple, quan reservi un servei); i
 • Ens contacti (per exemple, conservarem un registre de la informació que ens faciliti quan ens escrigui o ens contacti).

Quan porti el seu vehicle al nostre taller Ford per reparar-ho o fer-li una altra intervenció, Ford recollirà informació de diagnosi del seu vehicle i conservarà un registre del treball realitzat, així com de les peces utilitzades. Expliquem més d’aquest tractament en una secció separada al final d’aquesta comunicació.

La informació personal que recollim, inclou:

 • el seu nom i cognoms i dades de contracte (adreça, números de telèfon i correu electrònic), així com informació del seu negoci o ocupador, si la seva sol·licitud es realitza en nom d’un empresari;
 • informació del seu vehicle (inclòs el nombre de bastidor o d’identificació del vehicle –VIN-, matrícula, model, antiguitat i kilometratge);
 • informació dels productes i serveis pels quals s’interessa o ha adquirit;
 • informació necessària per al seu finançament, com a informació de pagaments i cobraments.

A més, i quan sigui possible legalment, podríem combinar la informació que mantenim amb informació sobre la seva persona o els seus interessos, status soci-econòmic i soci-demogràfic, identificadors en línia i dades de contacte actuals recollits per tercers, com a agències de màrqueting i de fonts públiques.

Podríem haver de recollir determinada informació personal en compliment d’una obligació legal. Igualment com per a mantenir una relació contractual amb vostè. Si no ens facilités aquesta informació, podríem no poder complir amb aquestes obligacions o retardar-nos en el seu compliment.

Fi del tractament : mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions serán realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algún acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
 • Realitzar estudis estadístics.
 • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

Criteris de conservació de les dades : es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Comunicació de les dades : No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

DRETS QUE ASSISTEIXEN A l’USUARI:

 • Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició a l’el seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPO) per poder exercir els seus drets:

Automotrac 3000, S.L.

Carrer Juli Garreta, 3

08750 Molins de Rei

Barcelona

Telèfon 936680895

protecciondatos@automotrac.com

CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els Usuaris. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Les societats que rebin les dades de caràcter personal de l’usuari i, especialment, les dades socioeconòmiques, estaran obligades a utilitzar aquestes dades única i exclusivament per a l’estudi i, si escau, concessió del producte que cadascuna d’elles ofereix, incloent l’anàlisi, directament o indirectament a través de tercers, de la seva solvència patrimonial i de crèdit (scoring, perfils de consum, etc.).

La informació dels preus dels diferents productes i serveis és orientativa i pot sofrir alteracions.

MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR i en l’article 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la información adequada perquè puguin exercir-los.

SOTA QUINES BASES LEGALS TRACTEM LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL?

Hi ha diferents bases legals sota les quals tractem la seva informació personal. Recollirem i utilitzarem la seva informació personal en les següents situacions:

 • quan sigui necessari per a l’execució d’un contracte o contractes en els quals sigui part o les dades siguin necessàries en el marc d’una relació precontractual. Aquests contractes podrien incloure, per exemple, quan participi en un concurs, o s’han obtingut en el context de la venda dels nostres productes o serveis;
 • quan sigui necessari per a la satisfacció dels nostres interessos legítims o els de l’organització amb la qual hem compartit la seva informació personal i ens hàgim assegurat que la seva informació personal i els seus drets en relació amb la mateixa estiguin protegits. Per exemple, podem recolzar-nos en aquesta base legal si nosaltres i/o les companyies del Grup Ford usem la seva informació personal para: comprendre i millorar els nostres productes, serveis i/o estratègies de mercat; per a finalitats de recerca; per administrar i millorar la nostra relació amb vostè i per gestionar la nostra companyia; per ajudar a descobrir què informació, productes i serveis són més susceptibles d’interessar-li i per enviar-li o mostrar-li informació, ofertes i anuncis en línia (online) d’aquests productes o serveis; personalitzar la seva experiència dels nostres productes i serveis; per garantir que els nostres productes i serveis es lliuren i utilitzen d’acord amb la llei i els termes i condicions que s’apliquen a ells; i quan sigui necessari per protegir o defensar els nostres drets o béns o els de tercers, o per detectar, prevenir o gestionar situacions de frau, seguretat, protecció o privadesa;
 • d’acord amb el previst en la normativa aplicable de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic, si existís una relació prèvia en el context de la venda d’un producte o servei de Ford, les dades podran emprar-se per a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes i serveis de Ford que siguin similars als quals van anar objecte de contractació, tret que s’oposi a això en la forma previstaa aquest efecte, podent-se realitzar els enviaments per correu postal, telèfon, i/o correu electrònic;
 • quan considerem que és necessari tractar la seva informació personal per complir amb una obligació legal o regulatòria, entre uns altres, per poder complir amb la normativa reguladora de les obligacions legals del productor i del comercializador vigent a cada moment, entre les quals es troben la relativa a la posada al mercat de productes i serveis, defensa dels consumidors i usuaris, seguretat en els productes, ordenació del comerç minorista, desenvolupament d’una activitat industrial, prestació de serveis entallers de reparació d’automòbils, dels seus equips i components, mediambiental (inclosa la de la gestió dels vehicles al final de la seva vida útil i d’altres residus dels mateixos) i altra normativa internacional (inclosa la de la Unió Europea), estatal i autonòmica sobre les referides matèries;
 • en circumstàncies específiques, quan vam crear que és necessari per protegir la seguretat o els interessos vitals d’algú;
 • en circumstàncies específiques, podríem haver d’usar la seva informació personal per a finalitats referides a un interès públic; i
 • quan disposem del seu consentiment, para, per exemple, utilitzar la seva información personal per enviar-li comunicacions comercials per correu electrònic o missatges de text, sense perjudici de l’indicat prèviament respecte de l’aplicació de la normativa aplicable de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic, tret que s’oposi a això en la forma prevista a aquest efecte. Quan ens basem en el seu consentiment per usar la seva informació personal, tindrà el dret de retirar-ho a qualsevol moment.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

La seva informació personal serà tractada conforme a la normativa espanyola i de la Unió Europea, i podrà ser transferida dins de l’Espai Econòmic Europeu (“EEE”), així com a altres països fos del EEE (inclosos els Estats Units d’Amèrica i l’Índia). Els països als quals transferim la seva informació personal poden no estar considerats per la Comissió de la Unió Europea com a països que garanteixen un nivell adequat de protecció a la seva información personal. Per això, quan transferim la seva informació personal fos del EEE, establirem les mesures i garanties adequades, d’acord amb les nostres obligacions legals, per garantir que la seva informació personal estigui degudament protegida, independentment del país al que es transfereixi. Aquestes garanties poden incloure l’obtenció de compromisos contractuals de qualsevol tercer, perquè la seva informació personal estigui protegida per mesures de seguretat que siguin equivalents a aquelles que s’apliqui a la seva informació personal quan estigui en el EEE.